• ประกาศ :

  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๑๕ อัตรา

  ประชาสัมพันธ์คณะศฺิลปศาสตร์ :

  ในวันที่ 11 เมษายน 2566 นำโดยรศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานในโครงการสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2566

    พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อ.ทรงสิทธิ์ สอนรอด คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ดร.สุภัค เผียงสูงเนิน รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ดร.สุพจน์ ไทยสุริยะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ดร.พิมพร วัฒนากมลกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ เริ่มโดยพิธีสรงน้ำพระศรีศาสดา ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ พระวิษณุกรรม อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 พระพุทธชินราช และร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป บริเวณลานประติมากรรมหนึ่งเดียวกัน จากนั้นเป็นพิธี

      เจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ผู้เข้าร่วมงานสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มทร.รัตนโกสินทร์

  แฟนเพจ :