สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากล

ชื่อหลักสูตร

      ชื่อภาษาไทย         ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากล

      ชื่อภาษาอังกฤษ    Bachelor of Arts Program in Thai for international Communication

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตรโดยย่อ

       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสากล (หลักสูตรนานาชาติ) จัดการเรียนการสอน ณ คณะศิลปศาสตร์ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นหลักสูตรนานาชาติที่รับนักศึกษาทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสู่สังคมประกอบการได้อย่างหลากหลาย หลักสูตรนี้เริ่มเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563

ปรัชญา 

       สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทยและเข้าใจวัฒนธรรมไทย รวมทั้งประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

วิสัยทัศน์

      หลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลมุ่งหวังให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการดังวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยคือ “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสังคมการประกอบการ” ด้วยเหตุนี้จึงมีการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถดำเนินการได้ตรงตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย อาทิ รายวิชาภาษาไทยเพื่อการนำเข้าและส่งออก รายวิชาภาษาไทยเพื่อธุรกิจบันเทิง เป็นต้น รวมทั้งผลักดันและส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงในการฝึกปฏิบัติงานตามธุรกิจที่ตนสนใจ

พันธกิจ

      1. ผลิตบัณฑิตด้านศิลปศาสตร์ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากล) ที่มีความรู้ มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถก้าวออกไปสู่โลกของสังคมผู้ประกอบการอย่างมั่นคงตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

     2. ทำนุบำรุงงานด้านภูมิปัญญาไทยอันเป็นมรดกของชาติ ภาษา และศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งอนุรักษ์สภาพแวดล้อมในชุมชน และท้องถิ่น

     3. บริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กรเข้าสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ

     4. ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพทางด้านการเรียนการสอนภาษาไทยที่มีผู้เรียนเป็นชาวต่างชาติ