ข้อมูลพื้นฐานของคณะศิลปศาสตร์

          คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เดิมก่อตั้งในนาม “คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์” สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช 2518 ก่อเกิดรากฐานจากการจัดการเรียนการสอนทางด้านภาษาตั้งแต่พุทธศักราช 2477เริ่มแรกเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมปีที่ 7– 8 แผนกวิสามัญ ภาษาต่างประเทศ โดยเรียนภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับและเลือกเรียน ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน หรือญี่ปุ่นเป็นวิชาเลือกส่วนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และสาขาวิชาภาษาจีน เปิดสอนรุ่นแรกในพุทธศักราช 2545 และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล เปิดสอนรุ่นแรกในพุทธศักราช 2548 ตามการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สืบเนื่องจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2548 จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ใหม่ “คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์” เป็นหนึ่งใน 6 คณะตามโครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพุทธศักราช 2548 และเปลี่ยนชื่อมาเป็น “คณะศิลปศาสตร์”

       คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญา โดยจัดการเรียนสอนอยู่ที่พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และมีคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ที่สอนให้กับนักศึกษาอีก 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ศาลายา พื้นที่เพาะช่าง และพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล
หลักสูตรที่เปิดสอนปริญญาตรี มีจำนวนทั้งสิ้น 4 หลักสูตร ดังนี้
       ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
       ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
       ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสากล
       ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากล