วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นคณะฯ ที่มีชื่อเสียงในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางภาษา ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรสู่สังคมการประกอบการ

พันธกิจ (Mission)
ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ ด้วยการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่แข่งขันได้
(To promote entrepreneurship in the novel digital society through technology and innovation creations)

ภารกิจหลัก

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ด้านภาษา มีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่มีคุณภาพในระดับสากลสามารถก้าวสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืน
  2. สร้างผลงานวิจัย องค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ
  3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัล
  4. บูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
  5. บริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานขับ
  6. เคลื่อนสู่การเป็นคณะศิลปศาสตร์ระดับสากล

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 อาจารย์ทรงสิทธิ์ สอนรอด คณบดี คณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร
คณาจารย์ นักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ร่วมพิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่เรียนดีและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ณ โรงยิมเนเซี่ยม ชั้น 7 อาคาร 115 ปี โดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมายให้ ดร.ฟ้าใส สามารถ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีขอแสดความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ บินอิบรอฮีม ในโอกาสที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการอีกวาระหนึ่งในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 นำโดย ดร.ฟ้าใส สามารถ รองอธิการบดี เป็นประธานในโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2566 ในการนี้ อาจารย์ทรงสิทธิ์ สอนรอด คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มอบหมาย ให้ ผศ.ดร.สุภัค เผียงสูงเนิน รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กล่าวรายงานโดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุม สน.บน. ชั้น 2 อาคาร 100 ปี และผ่านรูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting

Facebook


ประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ 6 ประเภท และขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน🎉🎉
🔺 ผู้มีรายชื่อได้รับการคัดเลือกเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น คณะศิลปศาสตร์ รับโล่พร้อมเกียรติบัตรในวันที่26 มิถุนายน 2566 ณ ห้องสน.บน. ชั้น 2 อาคาร 100 ปีเวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ