สาขาภาษาจีน

ชื่อหลักสูตร

            ชื่อภาษาไทย                                   ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

            ชื่อภาษาอังกฤษ                              Bachelor of Arts Program in Chinese

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตรโดยย่อ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน ในปัจจุบันสาขาวิชาภาษาจีนใช้หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2561 โดยหลักสูตรได้มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาจีนสื่อความหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และแปล เพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนสามารถนำความรู้ภาษาจีนไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านภาษาจีน สามารถประยุกต์องค์ความรู้ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ